گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

نام و نام خانوادگـــــی
سمت
تحصیلات
زمینه های سوابق کاری
تاریخ عضویت در هیأت مدیره
میزان مالکیت درسهام شرکت
دکتر بهرام دارایی
به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز
رئیس هیأت مدیره
غير موظف
دکترای داروسازی و سم شناسیـ مدیرکل آزمایشگاه های مرجع غذا . دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از سال 95 تا کنون
ـ مدیرکل نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 89_93
- موسس و مدیر گروه سم شناسی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 86_95
1398/07/2974/602/961
الیاس کهزادی
به نمایندگی از شرکت ایران دارو
مدیر عامل ـ عضوهیأت مدیره ـ موظفلیسانس مدیریت بازرگانیـ حسابرس سازمان حسابرسی
ـ مدیر مالی البرز دارو
ـ قائم مقام مدیر عامل
1398/03/1138/466
دکتر رضا دبستانی
به نمايندگي از شركت کی بی سی
عضو هیأت مدیره
غیر موظف
P.H.Dمدیر صنایع شرکت تولید دارو1398/03/117/328
میثم قاسمی
به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان
عضو هیأت مدیره
غیر موظف
فوق لیسانس مدیریتـ مدیر سرمایه انسانی و امور مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر
ـ کارشناس ارشد منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر
ـ کارشناس کمیته مدیریت و نظام اداری دبیرخانه مجمع تشخیص نظام
1398/03/111/475/749/767
میثم مفتاحی
به نمايندگي از شركت سبحان دارو
قائم مقام مدیر عامل - عضو هیات مدیره دکتری پزشکی MBA اقتصاد و مدیریت دارو- رئیس هیات مدیره شرکت سلامت اندیشان 93-99
- قائم مقام مدیریت پزشکی و دارویی شرکت کار و اندیشه 88-99
- مدیر فروش شرکت آلفا 86-88
1399/06/2938/466

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگـــــی
سمت
رشته تحصیلی
آخرین مقطع تحصیلی
تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد مرفوععضو کمیتهحسابداريدکترا1393/07/06عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي از سال 90 تاکنون- مشاور گروه خدمات تو سعه اقتصادي تدبير-عضو کميته حسابرسي گروه سرمايه گذاري مسکن-مشاوره در شرکت هاي تامين سرمايه
عقيل آرين نژادفيض آباديعضو کمیتهمديريت ماليکارشناسی ارشد1391/11/16- مدير عامل شرکت پخش البرزبيش از 10 سال مدير سرمايه گذاري, عضويت در هيت مديره ها و کميته هاي حسابرسي -مدير سرمايه گذاري و حسابرسي عملياتي شرکت سرمايه گذاري البرز
کاظم زارعیعضو کمیتهحسابداریکارشناسی1399/12/01سرپرست حسابرسي در مفيد راهبر از سال 85 الي 93 -مدير حسابرسي موسسه پيشداد انديشه مهرگان (حسابداري رسمي) از سال 93-99
بهرام مقیمی الموتیمدیر حسابرسیحسابداریکارشناسی ارشد1399/08/27حسابرس مستقل 5 سال-حسابرس داخلي 4 سال مدير مالي 2 سال -مشاور مالياتي 2 سال -عضو انجمن حسابداري خبره ايران -عضو انجمن حسابرسي داخلي

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگـــــی
رشته تحصیلی
درجه تحصیلی
پست سازمانی
الیاس کهزادیمدیریت بازرگانیکارشناسیمدیر عامل
میثم مفتاحیپزشکیدکترقائم مقام مدیر عامل و عضو هیت مدیره
حسین اسمعیلیداروسازدکترامسئول فنی
سید جلال موسویحسابداریکارشناسی ارشدمعاون مالی و اقتصادی
سيروس ميرزائي چو پانيداروسازدکترامدير توليد مايعات
محمد رشوندمکانيککارشناسیمدير نگهداري و تعميرات
پيروز كارگرداروسازPHDمدیر تضمین کیفیت -آزمایشگاه
سمیه قربانیمدیریت اجراییفوق لیسانسمدیر بازرگانی
امير عباس يعقوبيداروسازدکترامدير فروش
فريده محمودزاده دربنديداروسازدکترامدير تحقيق و توسعه و فرمولاسيون
سید امین حسینیحسابداریکارشناسیمدیر مالی
سیده مرسده میر سلطانیمدیریت کسب و کاردکترامدیر بازاریابی
پرندیس دانشگرداروسازیدکترامدير صادرات
علی رضاییشیمیکارشناسیکارشناس ارشد تولید
آرش سياوشي نژادمديريت اجراييکارشناسی ارشدمدير امور برنامه ريزي و انبارها
احسان ابراهيم حبيبيکامپيوترکارشناسیمدير امور اداري و منابع انساني
بهرام مقیمی الموتیحسابداريکارشناسی ارشدمديرحسابرسي داخلي
زهرا خلیلی بروجردیدارو سازدکترارئیس فراورده های تزریقی

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگي
سمت
پست سازمانی
میثم قاسمرئیس کمیتهعضو غیر موظف هیات مدیره
الیاس کهزادیعضو کمیتهمدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره
میثم مفتاحیعضو کمیتهقائم مقام مدیر عامل و عضو موظف هیت مدیره
علی ملکیعضو کمیتهمدیر حراست
احسان ابراهیم حبیبیعضو کمیتهمدیر اداری

اعضای کمیته ریسک تقلب

نام و نام خانوادگي
رشته تحصیلی
درجه تحصیلی
پست سازمانی
الیاس کهزادیمدیریت بازرگانیکارشناسیمدیر عامل
میثم مفتاحیپزشکیدکترقائم مقام مدیر عامل و عضو هیت مدیره
حسین اسمعیلیداروسازدکترامسئول فنی
سید جلال موسویحسابداریکارشناسی ارشدمعاون مالی و اقتصادی
سيروس ميرزائي چو پانيداروسازدکترامدير توليد مايعات
محمد رشوندمکانيککارشناسیمدير نگهداري و تعميرات
پيروز كارگرداروسازPHDمدیر تضمین کیفیت -آزمایشگاه
سمیه قربانیمدیریت اجراییفوق لیسانسمدیر بازرگانی
امير عباس يعقوبيداروسازدکترامدير فروش
فريده محمودزاده دربنديداروسازدکترامدير تحقيق و توسعه و فرمولاسيون
سید امین حسینیحسابداریکارشناسیمدیر مالی
سیده مرسده میر سلطانیمدیریت کسب و کاردکترامدیر بازاریابی
پرندیس دانشگرداروسازیدکترامدير صادرات
علی رضاییشیمیکارشناسیکارشناس ارشد تولید
آرش سياوشي نژادمديريت اجراييکارشناسی ارشدمدير امور برنامه ريزي و انبارها
احسان ابراهيم حبيبيکامپيوترکارشناسیمدير امور اداري و منابع انساني
بهرام مقیمی الموتیحسابداريکارشناسی ارشدمديرحسابرسي داخلي
زهرا خلیلی بروجردیدارو سازدکترارئیس فراورده های تزریقی