جلسات بیمارستانی سال 1395

 • بیمارستان: شهید مدرس

  ماه: اردیبهشت
  شهرستان: تهران
  محصول: متورال IV

 • بیمارستان: مرکز نازایی نوید

  ماه: مرداد
  شهرستان: تهران
  محصول: انوکسان

 • بیمارستان: بهمن

  ماه: آبان
  شهرستان: تهران
  محصول: انوکسان

 • بیمارستان: کاشانی

  ماه: آذر
  شهرستان: شهرکرد
  محصول: انوکسان