جلسات بیمارستانی سال 1396

 • بیمارستان: رسول

  شهرستان: تهران
  محصول: میگراجکت

 • بیمارستان: شریعتی

  شهرستان: تهران
  محصول: میگراجکت

 • بیمارستان: شهدای تجریش

  شهرستان: تهران
  محصول: میگراجکت

 • بیمارستان: مدرس

  شهرستان: تهران
  محصول: پلی پیل

 • بیمارستان: رجایی

  شهرستان: تهران
  محصول: پلی پیل

 • بیمارستان: مرکز قلب

  شهرستان: تهران
  محصول: پلی پیل

 • بیمارستان: مدنی

  شهرستان: تبریز
  محصول: پلی پیل

 • بیمارستان: الزهرا

  شهرستان: شیراز
  محصول: پلی پیل

 • بیمارستان: امام رضا

  شهرستان: مشهد
  محصول: الزهرا

 • بیمارستان: نمازی

  شهرستان: پلی پیل
  محصول: میگراجکت

 • بیمارستان: کاشانی

  شهرستان: شهرکرد
  محصول: پلی پیل/میگراجکت