جلسات بیمارستانی سال 1397

 • بیمارستان: هاجر

  ماه: دی
  شهرستان: شهرکرد
  محصول: پلی پیل ای و وی

 • بیمارستان: امام خمینی

  ماه: دی
  شهرستان: تهران
  محصول: پلی پیل ای و وی

 • بیمارستان: رجایی

  ماه: دی
  شهرستان: کرج
  محصول: پلی پیل ای و وی

 • بیمارستان: امام علی

  ماه: بهمن
  شهرستان: کرمانشاه
  محصول: پلی پیل ای و وی