خیریه بهنام دهش پور

در آستانه سال نو؛ امسال همچون سال های گذشته از یاران خیریه بهنام دهش پور هستیم.