سمپوزیوم های سال 1397

  • عنوان: سمپوزیوم رویکردهای تازه در کنترل و درمان بیماری های قلبی عروقی با نگاهی نو به داروی پلی پیل

    تاریخ: 12بهمن ماه
    محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز
    شهرستان: شیراز
    محصول: پلی پیل ای و وی