فراخوان پیمانکار ساخت سوله

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت و نصب اسکلت سوله صنعتی