ماموریت، چشم انداز و ارزش‌ها

null

ارزش محوری

خلاقیت در طراحی محصولات و خدمات
سرآمدی در کیفیت فرآیندها و محصولات
هوشمندی در تصمیم گیری‌ها
بهره وری در منابع
توجه به دانش محوری
توسعه ارتباط موثر با محوریت کرامت انسانی

null

چشم انداز

تحقق باور ذی‌نفعان به ایجاد شرکتی متعالی و جهان تراز در صنعت داروسازی و فرآورده‌های مرتبط، تا افق 1404 با نگرش چابک، هوشمند و پایدار

null

ماموریت

ارزش آفرینی برای ذی‌نفعان کلیدی و کمک به توسعه پایدار از طریق ارتقای سلامت عمومی با عرضه و توسعه محصولات، فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی انسانی با کیفیت، ضمن بهره گیری از سرمایه‌های انسانی و فناوری‌های دانش محور در بازارهای داخلی و خارجی