تور تعالی

با حضور مدیران و نمایندگان تعالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کلیه شرکت‌های تابعه

وبینار علمی Blood pressure Guidlines

روز: دوشنبه

تاریخ: 1400/10/6

ساعت: 14 الی 16

با حضور مدیران و نمایندگان تعالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کلیه شرکت‌های تابعه

EN