ایفای نقش شهروند مسئول

توسعه مسئولیتهای اجتماعی بعنوان یکی از اهداف استراتژیک سازمان در نقشه استراتژیک شرکت، گنجانده شده است. دراین راستا با تشکیل کمیته مسئولیت اجتماعی و تدوین دستورالعمل مدون برای موضوع مسئولیتهای اجتماعی و برنامه و بودجه ریزی سالانه در حوزه CSR ، تعهد نظام مند مدیریت البرزدارو به پیشبرد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی برای همسوسازی فعالیتهای داخلی و خارجی شرکت هماهنگ شده است.

قبل
بعدی

حوزه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی

برخی از رویکردها و فعالیت‌های انجام شده

فعالیت‌های زیست محیطی
حقوق مصرف کنندگان
مشارکت و توسعه اجتماعی
مشارکت و توسعه اقتصادی
EN