مونونیترال®

مشخصات فنی

نام برند: مونونیترال®

شکل دارویی: کپسول آهسته رهش

قدرت دارویی: 50 میلی گرم

نام ژنریک: ایزوسورباید مونونیترات آهسته رهش (E.R)

بسته بندی: 50  قرص / بسته

موارد مصرف:  آنژین صدری حاد و مزمن

EN