هپارین سدیم 1000

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: آمپول

قدرت دارویی: 1000 واحد / 1 میلی لیتر

نام ژنریک: هپارین سدیم

بسته بندی: 10  آمپول / جعبه

موارد مصرف: ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و دیالیز، آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی

EN