پانکراتین

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: کپسول پلت

قدرت دارویی: آمیلاز 8000، پروتئاز 600،  لیپاز 10000، ph.Eur.Units 

نام ژنریک: پانکراتین

بسته بندی: 100 کپسول / جعبه

موارد مصرف: هضم چربی‌ها و كربوهیدراتها در التهاب مزمن لوزالمعده یا مجرای کلدوک و بعد از برداشت لوزالمعده و استئاتوره ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده و یا روده 

EN