پانکراتین

مشخصات فنی

نام برند: 

شکل دارویی: قرص روکش دار

قدرت دارویی: آمیلاز 6500، پروتئاز 450، لیپاز  8000، ph.Eur.Units

نام ژنریک: پانکراتین

بسته بندی: 100 قرص / جعبه

موارد مصرف: هضم چربی‌ها و كربوهیدراتها در التهاب مزمن لوزالمعده یا مجرای کلدوک و بعد از برداشت لوزالمعده و استئاتوره ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده و یا روده

EN