حسابرسی

شرکت البرز دارو داری بخش‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. در اینجا می‌توانید با پروفایل کمیته حسابرسی آشنا شده و برای ارتباط با آنها از ایمیل معرفی شده استفاده نمایید.

آقای محمد یزدانی

رییس کمیته حسابرسی

آقای دکتر عقیل آرین نژاد فیض آبادی

عضو کمیته حسابرسی

آقای دکتر محمد مرفوع

عضو کمیته حسابرسی

انگلیسی