30 اردیبهشت 1401

لوزن-اچ®

لوزارتان پتاسیم / هیدروکلروتیازید
22 اردیبهشت 1401

کارویدال® 12.5

کارودیلول
22 اردیبهشت 1401

کارویدال® 6.25

کارودیلول
22 اردیبهشت 1401

پلی پیل – وی®

استیل سالسیلیک اسید (E.C) / آتورواستاتین / هیدروکلروتیازید / والسارتان
11 بهمن 1400

اکسی توسین

اکسی توسین
10 بهمن 1400

بتامتازون ال آ

بتامتازون ال آ
10 بهمن 1400

بتامتازون (سدیم فسفات)

بتامتازون (سدیم فسفات)
10 بهمن 1400

اکسپکتورانت گایافنزین

اکسپکتورانت (گایافنزین / کلرفنیرامین مالئات / سودوافدرین)
10 بهمن 1400

مترونیدازول

مترونیدازول
EN