21 خرداد 1401

پیاسکادو®

آووکادو-سویا
21 خرداد 1401

گلی سیفر- اف®

فروس گلایسین سولفات + فولیک اسید
21 خرداد 1401

گلی سیفر®

فروس گلایسین سولفات
21 خرداد 1401

ویتامین بی1

ویتامین بی1-300 میلی گرم
21 خرداد 1401

تئوکال جی®

تئوفیلین / گایافنزین
21 خرداد 1401

دیفن هیدرامین هیدروکلراید

دیفن هیدرامین هیدروکلراید
21 خرداد 1401

برم هگزین

برم هگزین
21 خرداد 1401

کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین

کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین
21 خرداد 1401

دکسترومتورفان پی

دکسترومتورفان / سودوافدرین
EN