15 خرداد 1401

ریواستیگمین هیدروژن تارتارات

ریواستیگمین هیدروژن تارتارات
15 خرداد 1401

پارکین-سی فورت®

لوودوپا / کربی دوپا
15 خرداد 1401

تیراستال®

لوتیراستام
14 خرداد 1401

پیرامیست®

پیریدوستیگمین بروماید
14 خرداد 1401

فلووکسامین مالئات

فلووکسامین مالئات
14 خرداد 1401

پارکین-سی®

لوودوپا / کربی دوپا
14 خرداد 1401

بی پریدن هیدروکلراید

بی پریدن هیدروکلراید
14 خرداد 1401

تترابنزازین

تترابنزازین
14 خرداد 1401

آلداپوکس®

داپوکستین
EN