14 خرداد 1401

سوسپانسیون پاراتل®

استامینوفن
14 خرداد 1401

آلفن اس.آر®

دیکلوفناک سدیم (S.R)
14 خرداد 1401

مفنامیک اسید

مفنامیک اسید
14 خرداد 1401

راکسال®

استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن
14 خرداد 1401

آلفن ایکس.ال®

دیکلوفناک سدیم (E.R)
14 خرداد 1401

کاتالفن® 50

دیکلوفناک پتاسیم
14 خرداد 1401

قرص آ.ث.آ

آسپرین / کافئین / استامینوفن
14 خرداد 1401

ترامادول هیدروکلراید

ترامادول هیدروکلراید
13 خرداد 1401

قرص آ.اس.آ

استیل سالیسیلیک اسید
EN