درخواست

برای ثبت درخواست شکایت یا عوارض دارو می‌بایست فرم زیر را تکمیل و به کارشناسان البرز دارو ارسال نمایید تا در اسرع وقت برای بررسی و رفع مشکل با شما تماس گرفته شود.

انگلیسی