انواع مقالات

مقالات ثبت شده شرکت البرز دارو به دو بخش مقالات داخلی و مقالات خارجی تقسیم بندی می‌شود. برای مطالعه و دانلود این مقالات می‌توانید از بخش ذیل استفاده نمایید.

2002 Salim Yu PP

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با استفاده از هارموتراپی دوز ثابت در ایران: تجزیه و تحلیل متا به روز شده و برآورد مرگ و میر

2002 WHO PP

پلی پیل برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در جمعیت ایرانی ایرانی با تمرکز ویژه بر استئاتو هپاتیت غیر الکلی: یک کارآزمایی کنترل شده

2003 Wald Law

پلی پیل برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی (PolyIran): طراحی مطالعه و منطق یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده خوشه ای عملگرا

2011 PURE

یک آزمایش آزمایشی تصادفی تصادفی دو سو کور در مورد اثرات درمان ترکیبی دوز ثابت (“پلی پیل”) بر عوامل خطر قلبی عروقی

2017 Polypill 2

ما در حمایت قوی از گنجاندن درمان ترکیبی دوز ثابت برای پیشگیری ثانویه از بیماری های قلبی عروقی در سازمان بهداشت جهانی می نویسیم

2017 polypill 1

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با استفاده از هارموتراپی دوز ثابت در ایران: تجزیه و تحلیل متا به روز شده و برآورد مرگ و میر

2017 polypill in Europe

یک آزمایش آزمایشی تصادفی تصادفی دو سو کور در مورد اثرات درمان ترکیبی دوز ثابت (“پلی پیل”) بر عوامل خطر قلبی عروقی

Blood-Pressure and Cholesterol Lowering in Persons without Cardiovascular Disease NEJM 2016

ما در حمایت قوی از گنجاندن درمان ترکیبی دوز ثابت برای پیشگیری ثانویه از بیماری های قلبی عروقی در سازمان بهداشت جهانی می نویسیم

M._Huffman_Polypills (14)

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با استفاده از هارموتراپی دوز ثابت در ایران: تجزیه و تحلیل متا به روز شده و برآورد مرگ و میر

polypill spainCimmarutaDetal2017good (5)

یک آزمایش آزمایشی تصادفی تصادفی دو سو کور در مورد اثرات درمان ترکیبی دوز ثابت (“پلی پیل”) بر عوامل خطر قلبی عروقی

Role of the polypill for secondary v.good (9)

ما در حمایت قوی از گنجاندن درمان ترکیبی دوز ثابت برای پیشگیری ثانویه از بیماری های قلبی عروقی در سازمان بهداشت جهانی می نویسیم

sttenght and limitation of polypil 2017good (7)

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با استفاده از هارموتراپی دوز ثابت در ایران: تجزیه و تحلیل متا به روز شده و برآورد مرگ و میر

انگلیسی