جلسات

برگزاری جلسات مختلف با موضوعات مختلف در بیمارستان‌های هاجر، امام خمینی، رجایی و امام علی در سال 1397

بیمارستان هاجر

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان رجایی

بیمارستان امام علی

EN