کنگره

برگزاری کنگره‌های مختلف با موضوعات مختلف در مرکز هامیش‌های رازی، برج میلاد و …

بیست و نهمین کنگره جامعه متخصصین داخلی در تهران
بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تهران
کنفرانس علمی یک روزه سردرد در یزد سالن کنفرانس بیمارستان شهید رهنمون
EN