خط مشی

شرکت البرز دارو یكی از بزرگترین و معتبرترین تولید كنندگان گروه محصولات دارویی در اشکال مختلف جامدات، مایعات و محصولات تزریقی در کشور بوده كه ارائه محصولات متناسب با خواست مشتریان بر طبق آیین نامه های سازمان غذا، دارو و بهداشت ایران (اصول GMP) را با رویکردهای مدیریت دانش، مدیریت ریسک و پیشگیری از بروز حوادث انسانی و آلودگی محیط زیست، سرلوحه كار خود قرارداده است و در راستای برآورده سازی نیاز ذی نفعان و بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه، اهداف اصلی و انتظارات متعالی خود را به شرح ذیل مد نظر دارد:

اهداف اصلی و انتظارات متعالی البرز دارو

استقرار سیستم‌های مدیریت

لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق، این شركت اقدام به استقرار سیستم های مختلف مدیریت همچون سیستم مدیریت یکپارچه بــر مبنای استانداردهای ISO9001:2015 ،ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 سیستم مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد ISO10015:1999، سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2005، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات بر اساس استاندارد ISO/IEC27001:2005 و حرکت در مسیر تعالی سازمانی براساس مدل های تعالی نموده است.

EN