7 بهمن 1400

تور تعالی

تور تعالی تاریخ 6 دی ماه 1400 با حضور مدیران و نمایندگان تعالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کلیه شرکت‌های تابعه
5 دی 1400

برگزاری ارزیابی توسعه تعالی

رونمایی از محصول ایور مکتین توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قبلی بعدی
EN