2 خرداد 1401

زبرال اچ® 12.5/5

بیزوپرولول / هیدروکلروتیازید
30 اردیبهشت 1401

زبرال اچ® 12.5/5

بیزوپرولول / هیدروکلروتیازید
EN