صدای شما

از طریق فرم زیر ﻧﻈرات، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎو اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی خود را با ما درمیان بگذارید. برای ثبت نظرات شما می‌بایست فرم زیر را تکمیل و به کارشناسان البرز دارو ارسال نمایید تا در اسرع وقت برای بررسی و رفع مشکل با شما تماس گرفته شود.

EN